பழமொழியும் பொருளும் (2018-03-05)

எறும்பு தின்றால் கண்கள் நன்றாக தெரியும்.

அதாவது இது உண்மை அல்ல... எறும்பு தின்னி என்னும் உயிரினத்திற்கு கண்கள் நன்றாக தெரியும் என்பதுதான் இப் பழமொழியின் கருத்து ஆகும்.

எறும்பு தின்றால் கண்கள் நன்றாக தெரியும்.

 
Share
3 Shares