பழமொழியும் பொருளும் (2017-11-15)

ஊசியைக் காந்தம் இழுக்கும் உத்தமனைச் சினேகம் இழுக்கும்.

அதாவது  ஊசியை காந்தம் இழுப்பதுபோல, உத்தமனின் அன்பு கண்டு அனைவரும் அவனிடம் நட்பு கொள்ள விரும்புவர் என்பதே இப் பழமொழியின் கருத்து ஆகும்.

ஊசியைக் காந்தம் இழுக்கும் உத்தமனைச் சினேகம் இழுக்கும்.

 
Share
0 Shares