பழமொழியும் பொருளும் (2017-10-07)

பசி வந்திட பத்தும் பறந்து போகும்.

அதாவது  பசி என்று வந்து விட்டால்   அறிவுடைமை, இன்சொல், ஈகை, தவம், காதல், தானம், தொழில், கல்வி, குலப்பெருமை, மானம் ஆகிய பத்து குணங்களும் பறந்து போகும் என்பதையே எங்களுடைய முன்னோர்கள் இப் பழமொழி ஊடாக கூறி இருக்கின்றார்கள்.

பசி வந்திட பத்தும் பறந்து போகும்

 
Share
0 Shares