பழமொழியும் பொருளும் (2017-04-20)

ஊரெல்லாம் சுட்டு உடம்பை புண்ணாக்காதே.
அதாவது யாரும் தங்களை சுற்றி இருப்பவர்களைபற்றி அவதூறாக பேசி அவர்களுடைய வெறுப்பிற்கு ஆளாக கூடாது என அறிவுரை கூறுகின்றது இப் பழமொழி.
ஊரெல்லாம் சுட்டு உடம்பை புண்ணாக்காதே.

 
Share
0 Shares