பொன்மொழி (11-01-2017)

ஒரு மலரையோ, ஒரு பட்டுப் பூச்சியையோ அதன் தோற்றத்தைக் கொண்டு மதிப்பிட்டு விடலாம். ஆனால் மனிதப்பிறவியை அவ்வாறு மதிப்பிட இயலாது.

- ரவீந்திரநாத் தாகூர்

 
Share
0 Shares