பொன்மொழி (09-01-2017)

மயக்கம், தேவை இல்லாத பயம், அளவுக்கு மிஞ்சிய தூக்கம், ஆத்திரம், சோம்பல், எதையும் தாமதமாக செய்தல், இந்த ஆறு குனங்களும் எங்களுடைய  வாழ்வின்  முன்னேற்றப் பாதையின் முட்டுக் கட்டைகள்.

 
Share
4 Shares